W celu zapewnienia możliwie najlepszego serwisu używamy cookies i cookies oferentów trzecich. W przypadku dalszego używania niniejszej strony internetowej, akceptujecie Państwo nasze warunki ochrony danych osobowych.

OWW

Ogólne warunki współpracy i dostaw firmy dts Trading GmbH & Co. KG

1. Zakres obowiązywania ogólnych warunków współpracy

a) Ogólny zakres obowiązywania
Korzystanie z kart dts – również tych zamawianych w późniejszych terminach – jak i pozostałe sprawy dotyczące współpracy między dts Trading GmbH & Co.KG (w dalszej części zwanej dts), Gnigler Str. 52, 5020 Salzburg (Austria) i klientami dts regulują poniższe Ogólne Warunki Współpracy z późniejszymi zmianami. Nie uznaje się sprzecznych lub odbiegających od poniższych warunków współpracy klientów dts.  Również po ustaniu współpracy zastosowanie mają poniższe Ogólne Warunki Współpracy, aż do ostatecznego zakończenia stosunku gospodarczego. Przedłożona wersja zastępuje wszelkie wcześniejsze wersje Ogólnych Warunków Współpracy.

b) Zmiany
O wszelkich zmianach poniższych warunków dts poinformuje klienta na piśmie, bez konieczności przesyłania poszczególnych zmienionych warunków lub nowej wersji warunków w całości lub innej formy informowania; wystarczającym jest sama informacja o zmianie. Informacja na piśmie może zostać umieszczona również na fakturach. W przypadku braku pisemnego sprzeciwu klienta dts w terminie miesiąca od przekazania informacji o zmianach, uznaje się zgodę na przyjęcie zmian; dts wskaże na tę możliwość informując o zmianach.

2. Skuteczny prawnie początek współpracy
Współpraca między dts a klientem dts rozpoczyna się w momencie, gdy wnioskujący otrzyma w odpowiedzi na wniosek o karty paliwowe dts, do którego załączone zostały Ogólne Warunki Współpracy potwierdzenie, w którym dts przyjmuje wniosek i prześle klientowi dts jedną lub więcej kart paliwowych dts. W piśmie potwierdzającym dts przyznaje klientowi określony zakres użytkowania i termin płatności. Przyznany zakres użytkowania i termin płatności stają się częścią umowy.

3. Cel zastosowania karty paliwowej              

a) Zastosowanie w kraju i za granicą
Karta paliwowa dts uprawnia klientów dts do bezgotówkowego, a w wyjątkowych przypadkach również gotówkowego, związanego wyłącznie z działalnością gospodarczą i pojazdami, tankowania i korzystania z usług w kraju i zagranicą na stacjach paliw dts i związanych umowami partnerskich stacjach paliw (w dalszej części zwanych Partnerami) oraz partnerów dts w zakresie usług (w dalszej części zwanych Partnerami Serwisowymi).

b) Dostawy i świadczone usługi odbywają się w imieniu i na rachunek dts.    

4. Korzystanie ze stacji paliw
Korzystanie przez właściciela karty lub jakiekolwiek osoby trzecie z nim powiązane ze stacji paliw dts i partnerskich stacji paliw następuje na własne ryzyko. Odpowiedzialność dts Trading GmbH & Co.KG lub jej organów w zakresie dopuszczalnym przez prawo jest wyłączona, co zostaje niniejszym potwierdzone i uzgodnione. Klient dts potwierdza, że został poinstruowany w zakresie zachowania się na stacjach paliw.

5. Przepisy bezpieczeństwa na stacjach paliw
Klient dts ma obowiązek przestrzegania na stacjach paliw następujących przepisów bezpieczeństwa:

  • Zabronione jest palenie tytoniu i używanie otwartego ognia!
  • Silnik i ogrzewanie zewnętrzne muszą być wyłączone podczas procesu tankowania.
  • Wszelkie wycieki olejów mineralnych należy niezwłocznie pokryć przygotowanym środkiem wiążącym olej.
  • Należy przestrzegać wszelkich instrukcji podanych podczas wydania karty paliwowej!

6. Dowolność korzystania; dowolność dostaw i obowiązki dts

a) Dowolność korzystania przez klienta
Klient dts nie ma obowiązku korzystania z dostaw i usług dts, jak i z ich określonych i ilości.

b) Dowolność dostaw dts i jej partnerów
Z drugiej strony nie istnieje obowiązek dostaw ze strony dts i/lub partnerskich stacji paliw. Przede wszystkim w przypadkach występowania problemów z zaopatrzeniem, problemów technicznych lub zmianą stacji paliw dts lub sieci partnerskich stacji paliw lub partnerów serwisowych roszczenia wobec dts uznaje się za niezasadne.

7. Odpowiedzialność dts

a) We współpracy regulowanej niniejszymi OWW dts ponosi co do zasady odpowiedzialność w przypadku winy tzn. za działania zamierzone i zaniedbania (w tym za działania zamierzone i zaniedbania jej przedstawicieli), wskazaną dokładnie w punktach 15 i 16.

b) Żadne z opisów usług w niniejszych OWW nie może być rozumiane jako objęte gwarancją ze strony dts; dts nie obejmuje również jakichkolwiek innych gwarancji. W zakresie niniejszych OWW, dts nie przejmuje ryzyka związanego z zakupem.

8. Powiązanie karty paliwowej dts i autoryzacja użytkownika

a) Karta paliwowa dts
Karta paliwowa dts (wcześniej i dalej zwaną najczęściej „kartą paliwowa dts“) jest przypisana do pojedynczego, wskazanego dts pojazdu mechanicznego łącznie z naczepą bądź przyczepą. Uprawniony pojazd mechaniczny identyfikowany jest przez przydzielony mu nr-dts.

b) Kod-PIN
W przypadku wydania klientowi dts osobistego numeru identyfikacyjnego (Kod-PIN), należy zachować go w tajemnicy i przekazywać wyłącznie uprawnionym osobom trzecim.

c) Niewłaściwe użycie karty paliwowej dts
Nieuprawnione użycie karty paliwowej dts może zostać potraktowane jako oszustwo lub nieuprawnione użycie karty kredytowej, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności lub grzywny.

9. Użytkowanie karty paliwowej dts

a) Wydanie karty paliwowej dts
Karta paliwowa – Dieseltankstelle (w dalszej części zwana karta paliwowa dts) jest wydawana i administrowana przez firmę dts Trading   GmbH & Co.KG, Gnigler Straße 53, 5020 Salzburg (Austria). Karta paliwowa pozostaje własnością dts.

b) Wystawienie karty paliwowej dts
Dts może bez podania przyczyn odmówić wystawienia karty paliwowej dts. 

c) Kontrola karty paliwowej dts
Stacje paliw dts i / lub partnerskie stacje paliw mogą kontrolować uprawnienia posiadacza karty paliwowej dts;  mogą odmówić dostawy i usług  i zatrzymać kartę paliwową dts, jeżeli przedłożona karta paliwowa dts zostałaby użyta w sposób nieuprawniony, straciła ważność lub została zablokowana.

d) Kontrola dokumentów i potwierdzeń dostawy
Podczas tankowania wystawiane jest potwierdzenie tankowania. Powyższe potwierdzenie należy sprawdzić, zgodność danych dotyczących rodzaju oraz ilości dostawy.

e) Użytkowanie bez potwierdzenia; korzystanie z usług bez karty
Na określonych w pełni lub częściowo zautomatyzowanych stacjach paliw dts i/lub partnerskich stacjach paliw z przyczyn technicznych nie wydawane są potwierdzenia i dokumenty dostaw. W takich przypadkach użycie karty paliwowej dts odbywa się za pomocą zgodnego z regulaminem użycia terminala karty lub innego wyposażenia technicznego. W innych przypadkach w pełni lub częściowo zautomatyzowanych partnerów dts i partnerów serwisowych, np. przy poborze myta, korzystanie z usług dts lub jej partnerów następuje poprzez zgodne z regulaminem użycie urządzeń technicznych (np. Go-Box) bez przedkładania karty.

f) Tankowanie na podstawie dokumentu dostawy (potwierdzenie poprzez telefaks)
Jeżeli klient (osoba działająca w jego imieniu) nie dysponuje kartą paliwową dts, może telefonicznie lub telefaksem złożyć upoważnienie do centrali dts, aby zezwolić na tankowanie osobie działającej w jego imieniu. Rozliczenie następuje tak jak w przypadku użycia karty paliwowej dts.

10. Utrata karty dts i odpowiedzialność klienta dts

a) Kradzież, utrata lub inne zaginięcie
Kradzież, utrata lub inne zaginięcie karty paliwowej dts należy niezwłocznie wraz z podaniem okoliczności zdarzenia, które doprowadziły do zaginięcia zgłosić dts. Zgłoszenie kradzieży policji należy przekazać do wiadomości dts.

Jeżeli karta zaginęła osobie działającej w imieniu klienta dts, na żądanie musi ona zostać wskazana.

b) Odpowiedzialność
Klient dts ponosi odpowiedzialność za niezgodne z umową lub niewłaściwe użycie karty paliwowej dts.

Uznaje się, że klient dts nie podjął wszelkich możliwych działań w celu zapobieżenia  niezgodnemu z umową lub niewłaściwemu użyciu, w szczególności gdy niezgodne z umową lub niewłaściwe użycie karty paliwowej dts zostało ułatwione lub umożliwione poprzez:

ba) kod –PIN został umieszczony na karcie paliwowej dts lub w inny sposób był z nią połączony lub przechowywany,
bb) karta paliwowa dts była niestarannie przechowywana,
bc) kradzież lub zagubienie nie zostały niezwłocznie po odkryciu zgłoszone do dts lub
bd) karta paliwowa dts została bez zgody przekazana osobom trzecim lub podwykonawcom.

Klient dts odpowiada za naruszenia obowiązku należytej staranności przez osoby, którym przekazał kartę paliwową dts.

11. Ceny, opłaty, obowiązek zapłaty, rozliczenia i kontrola faktur

a) Ceny towarów i usług
Za wyświadczone usługi dts nalicza ceny widoczne na miejscu dostawy, ewentualnie zgodne z systemem podatkowym lub inne. Ceny paliw są jednakże naliczane przez dts na podstawie podawanych jej samej i fakturowanych przez przedsiębiorstwa naftowe aktualnych list cenowych, zakresów cen i cen na stacjach paliw. Mogą one w poszczególnych przypadkach w niektórych krajach odbiegać od cen podanych na stacjach paliw (cena na dystrybutorze) przewidzianych za płatność na stacji (gotówką lub bezgotówkowo). W takich przypadkach cena naliczona przez dts również odbiega od dokumentu potwierdzającego tankowanie, który przekazywany jest klientowi zgodnie z punktem 9 i z przyczyn technicznych może zawierać wyłącznie cenę podana na stacji paliw.

b) Opłaty
ba) za korzystanie z dostaw i usług za pomocą karty paliwowej dts zgodnie z punktem 8 dts może naliczyć klientowi dts, oprócz wskazanych w punkcie 11.a cen, dodatkowe opłaty w formie procentowych narzutów lub stałych kwot.
bb) Za oddanie do dyspozycji karty paliwowej dts, dts może pobierać jednorazową lub regularną opłatę (opłata za korzystanie z karty). O opłacie powyższej klient dts będzie poinformowany w odrębnym komunikacie przed jej wprowadzeniem.
bc) dts może naliczyć opłaty za użytkowanie karty paliwowej dts za granicą i/lub za używanie w kraju i za granicą usług związanych z kartą.
bd) dts może ustalić odpowiednie opłaty za wszelkie nakłady poniesione przez dts wynikające z tego, że klient dts nie wypełnia prawidłowo swoich zobowiązań (np. utrata lub blokada karty, monity lub obciążenia zwrotne).
be) Za opłaty bankowe i inne koszty, które obciążają dts podczas realizacji przelewów zagranicznych lub czeków klienta dts, dts może żądać zwrotu od klienta dts naliczonych jej opłat lub innych powstałych kosztów również wówczas, gdy nie są one wskazane jako opłata w aktualnej liście narzutów serwisowych i opłat dts.

c) Zastrzeżenie możliwości zmiany cen
dts jest uprawniona do zmiany narzutów i opłat serwisowych według własnego uznania, jak i do ich wprowadzania oraz ustalania za wcześniej bezpłatne usługi i/lub nakłady, które poczynione zostały na zlecenie klienta lub w jego domniemanym interesie.

d) Obowiązek zapłaty klienta dts
Klient dts zobowiązany jest do zapłaty wszystkich roszczeń dts – składających się z wskazanych w punkcie 11.a cen jak i wskazanych w punkcie 11.b opłat, powstałych lub  nabytych przez uprawnione użytkowanie karty paliwowej dts zgodnie z punktem 9, niezależnie od tego czy będące jego podstawą dostawy i usługi zostały wskazane na potwierdzeniu tankowania i/lub potwierdzeniu obciążenia, czy roszczenie powstało w inny sposób poprzez uprawnione użycie karty paliwowej dts lub skorzystanie z usługi bez przedłożenia karty zgodnie z punktem 9. Ma to zastosowanie również wówczas, gdy klient dts lub osoba działająca w jego imieniu używa karty do celów prywatnych lub niezgodnie z umową.

e) Potrącenia i retencja
Klient dts może naliczyć roszczenie wzajemne wobec roszczeń dts tylko wówczas, gdy jego roszczenie wzajemne jest niekwestionowane lub prawomocne.

f) Fakturowanie
Fakturowanie dostaw i usług dts następuje na bieżąco lub w ustalonych odstępach czasowych.

Niezależnie od tego, w jakiej walucie wystawiony jest dokument dostawy/potwierdzenie obciążenia, ewentualnie – przede wszystkim podczas użytkowania bez potwierdzenia – w jakiej walucie dostawa lub usługa była oferowana i została wykorzystana, dts dokona rozliczenia wynikającego z tych roszczeń w Euro.

Wymiana walut następuje na podstawie kursu wymiany Euro w dniu rozliczenia, względnie – jeżeli nie jest to możliwe – według kursu na wolnym rynku. W przypadku wymiany z innej waluty, względnie na inną walutę niż Euro, dts jest uprawniony do naliczania narzutu cenowego w celu zrekompensowania ryzyka kursowego między dniem transakcji a datą wymagalności faktury.

g) Kontrola faktur i ustalanie salda
Klient dts zobowiązany jest do niezwłocznej kontroli prawidłowości otrzymanych faktur dts oraz niezwłocznego, najpóźniej jednak w ciągu 1 miesiąca od daty wystawienia faktury zgłaszania reklamacji na piśnie do dts.

Po upływie terminu 1 miesiąca od daty wystawienia faktury wyklucza się wszelkie reklamacje, a saldo faktur uważa się za zatwierdzone, chyba że kontrola faktury przez klienta dts była nie z jego winy niemożliwa.

h) Reklamacje dotyczące faktur
Jeżeli klient dts chce skutecznie zgłosić, że naliczona na jego rachunek dostawa lub usługa wydana została osobie nieuprawnionej i/lub potwierdzenia obciążenia/dostawy wynikają z działań innych osób niż klient dts lub osoby przez niego uprawnione z naruszeniem warunków użytkowania, powinien poinformować dts na piśmie lub telefaksem i przekazać możliwe dowody najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od daty wystawienia faktury, podając wszystkie zakwestionowane dane faktury, w szczególności kwoty, pozycje faktury i wszystkie powody swojej reklamacji.

Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku i terminu zapłaty.

i) Kontrola reklamacji
Dts z należytą starannością sprawdzi obowiązek zapłaty na podstawie danych przekazanych przez klienta dts i odpowiedniego partnera dts.

Czasowo wstrzymane roszczenie należy spełnić, po stwierdzeniu, że nie istnieje podstawa do wystawienia noty uznaniowej klientowi dts. W przypadku, gdy reklamacja okazała się bezpodstawna, klient dts powinien opłacić czasowo wstrzymane roszczenie wraz z odsetkami za zwłokę od dnia wymagalności faktury zgodnie z punktem 12.a). Prawo do zastosowania wyższej stawki odsetek za zwłokę zgodnie z punktem 13.c) pozostaje nienaruszone.

j) Debetowanie bezpośrednie
Dts jest uprawniony, według własnego uznania, do pobierania wszelkich opłat za usługi w drodze obciążenia konta lub polecenia zapłaty. Klient dts jest zobowiązany, po uprzednim wezwaniu, do udzielenia polecenia obciążenia konta lub zgody na polecenie zapłaty.

k) Zmiana danych banku
Klient dts jest zobowiązany poinformować  dts na piśmie lub telefaksem o każdej zmianie swoich danych bankowych.

12. Odsetki po nastąpieniu wymagalności; Wystąpienie zaległości przez przekroczenie terminu płatności

a) dts może naliczyć odsetki po nastąpieniu wymagalności w wysokości 5% powyżej bazowej stopy procentowej Euribor w dniu obciążenia lub następnego roboczego dnia bankowego, nie wyższe jednak niż 9,5% w skali roku.

b) W przypadku przekroczenia przez klienta dts przyznanego mu podczas przyjęcia wniosku o karty paliwowe dts, a przez co będącego częścią umowy terminu płatności i wynikającej z niego – wskazanej dodatkowo na fakturze – daty płatności, popada on bez wezwania w zwłokę w płatności.

13. Skutki zwłoki z zapłatą; Odsetki za zwłokę

a) W przypadku gdy klient dts popadnie w zwłokę w płatności (pierwszej) faktury, wówczas utraci wszystkie ulgi, zniżki i zostaną unieważnione terminy płatności innych faktur, niezależnie od tego, czy już nastąpiły czy też dopiero nastąpią. Takie niezapłacone faktury należy uregulować niezależnie od ewentualnie zaznaczonego na nich późniejszego terminu płatności, uiszczając całą kwotę brutto.

Jeżeli płatność za taką fakturę nie wpłynie do dts w ciągu 3 dni od dnia otrzymania jej przez klienta i wystąpi zwłoka w płatności wobec pierwszej faktury (w zależności co nastąpiło wcześniej), klient popada w zwłokę również w przypadku spłaty za kolejną fakturę.

b) Klient dts zobowiązany jest do zwrotu dts powstałych poprzez zwłokę szkód, przede wszystkim kosztów za korzystanie z usług prawników.

c) Dts nalicza odsetki za zwłokę w wysokości 8% powyżej Euribor na dzień wystawienia rachunku; a jeżeli nie jest to możliwe na dzień pierwszego bankowego dnia roboczego. Zastrzega się możliwość dochodzenia dalszych odszkodowań.

d) Jeżeli dłużnik pozostaje w zwłoce z zapłatą większej ilości faktur a poczyniona przez niego płatność nie jest wystarczająca do pokrycia całości zobowiązań, zadłużenie (faktury) zostanie rozliczone w kolejności zgodnie z datą wystawienia; w przypadku gdy część długu jest nazwana, w pierwszej kolejności rozliczane będzie zadłużenie nienazwane. Jeżeli dłużnik poza kwotą główną ma do zapłaty odsetki i koszty, spłata nie pokrywająca całości zadłużenia, przekazywana będzie w pierwszej kolejności na koszty, dalej na odsetki, a na końcu na dług główny. Jakiekolwiek inne wskazówki klienta dts co do spłaty nie będą brane pod uwagę.

14. Zakaz korzystania, blokada kart i prawo dts do wypowiedzenia

a) Zakaz stosowania, blokada karty i zakończeniem współpracy przez dts z zachowaniem terminu

dts może – bez podania powodów – w każdym czasie w stosownym terminie, z uwzględnieniem uprawnionych interesów klienta zakazać korzystania z kart paliwowych dts, zablokować je u partnera serwisowego i/lub zakończyć (wypowiedzieć) współpracę z klientem dts.

b) Zakaz stosowania, blokada karty i zakończenie współpracy przez dts z ważnego powodu

Jeżeli występuje ważny powód, przez który dts nie może pozwolić na dalsze korzystanie z poszczególnych lub wszystkich kart paliwowych dts i/lub kontynuację współpracy, również przy stosownym uwzględnieniu uprawnionych interesów klienta dts, dts może bezterminowo, ze skutkiem natychmiastowym lub w krótkim terminie ustalonym zgodnie z zasadami słuszności zakazać korzystania z kart paliwowych dts, zablokować ww. karty u partnerów serwisowych dts i/lub zakończyć (wypowiedzieć) współpracę z klientem dts w trybie nadzwyczajnym. Taki ważny powód występuje w szczególności, gdy:

ba) Klient dts przekaże nieprawidłowe informacje o swojej sytuacji majątkowej, mające istotne znaczenie dla podjęcia decyzji przez dts o rozpoczęciu współpracy,

bb) Klient dts nie spełni swojego zobowiązania do ustanowienia lub podwyższenia zabezpieczenia

w myśl punktu 18 lub nie wywiąże się z innego uzgodnienia w stosownym terminie wyznaczonym przez dts, ,

bc) polecenie zapłaty nie zostanie zrealizowane w razie jego wymagalności lub nie zostaną zapłacone inne wymagalne faktury, chyba że Klient nie jest za to odpowiedzialny,

bd) w przypadku wycofania autoryzacji polecenia zapłaty lub zlecenia zapłaty,

be) jeżeli złożony zostanie wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego wobec majątku klienta dts,

bf) jeżeli wystąpi nie będące nieznacznym pogorszenie sytuacji majątkowej Klienta dts lub istnieje ryzyko, że takowe może wystąpić, w szczególności jeżeli nie tylko nieznacznemu pogorszeniu ulegną informacje uzyskane na jego temat, przez co zagrożone będzie spełnienie zobowiązań wobec dts,

bg) jeżeli karta paliwowa dts została bez upoważnienia przekazana osobom trzecim lub

bh) w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że karta paliwowa dts wykorzystywana jest niezgodnie z umową.

c) Informowanie partnerów serwisowych dts

dts ma prawo powiadomić swoich partnerów i partnerów serwisowych o zablokowaniu kart paliwowych dts i/lub zakończeniu współpracy za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, poprzez przesłanie listy blokad lub w inny sposób.

d) Ogólny zakaz korzystania w określonych przypadkach

Klientowi dts i jego współpracownikom zakazuje się generalnie, tzn. również bez specjalnego powiadomienia przez dts, dalszego korzystania z kart paliwowych,

da) gdy złożony zostanie wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego wobec jego majątku,

db) gdy zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z mocą przyrzeczenia na temat swojego majątku

dc) gdy stwierdzi, że nie jest możliwe terminowe regulowanie faktur dts lub

dd) gdy umowa handlowa zostanie wypowiedziana i upłynie okres wypowiedzenia.

15. Gwarancja

W przypadku dostaw własnych, zawartych w imieniu i na rachunek dts, dts odpowiada za brak wad wyłącznie na podstawie poniższych postanowień; mają one zastosowanie również wtedy, gdy dostarczony zostanie inny towar lub niewłaściwa ilość lub usługa nie zostanie dokonana w sposób należyty:

a) Realizacja praw gwarancyjnych i prawa klienta dts dot. zakłócenia realizacji świadczeń wymaga, aby tak szybko jak to możliwe w ramach utartego procesu handlowego sprawdził on dostarczone towary i jeżeli wykazują one braki, niezwłocznie zgłosił ten fakt na piśmie lub telefaksem do dts lub partnera dts.  Towar uznaje się za zatwierdzony, jeżeli najpóźniej  w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu, lub gdy wada/niedobór niemożliwy był do stwierdzenia przy kontroli towaru, w ciągu 5 dni po odkryciu wady/niedoboru, do dts lub partnera dts nie wpłynie na piśmie lub telefaksem reklamacja.

b) Nie uznaje się za wadę przyjętych w branży odchyleń dostarczonego towaru od oznaczonego w dokumencie obciążeniowym / dokumencie dostawy. Wszelkie roszczenia gwarancyjne i praw gwarancyjnych, w tym wszelkie na tej podstawie wnoszone roszczenia do odszkodowania są nieuprawnione w przypadku nieznacznego odstępstwa od ustalonej jakości lub nieznacznego zaburzenia przydatności do użytku; ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku roszczeń odszkodowawczych, jednakże wyłącznie w zakresie, w którym dts zobowiązany jest do gwarancji.

c) W przypadku uzasadnionych reklamacji, klient dts ma prawo przy wsparciu dts  dochodzenia swoich roszczeń od partnera dts. W tym celu dts już teraz ceduje na klienta dts swoje roszczenia gwarancyjne wobec partnerów dts.

Ostatnie nie ma zastosowania, gdy klient dts składa roszczenia wobec dts, a nie wobec partnera dts. Dts będzie się starał w miarę swoich możliwości o satysfakcjonujące klienta dts uregulowanie uzasadnionych reklamacji wobec partnerów dts.

d) Klient dts może dochodzić również roszczeń, na podstawie określonych warunków prawnych, jednakże tylko zgodnie z następującymi regulacjami:

e) Dts nie jest odpowiedzialna za niezawinione wady i inne wadliwe świadczenia usług (gdzie wina jej przedstawicieli i reprezentantów set jednoznaczna z jej winą); objęte wyjątkowo gwarancją przez dts lub partnera dts w imieniu dts ryzyko zamówień nie odnosi się w żadnym wypadku do jakości (stanu wolnego od wad) dokonanego świadczenia. W przypadku winy, dts jest odpowiedzialny w następujący sposób:

f) Dts ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa, o ile klient dts wnosi o roszczenia odszkodowawcze, które wynikają z celowego działania lub rażącego niedbalstwa, w tym celowego działania lub rażącego niedbalstwa przedstawicieli i reprezentantów dts. Jednakże, jeżeli nie występuje celowe złamanie umowy przez dts, odpowiedzialność odszkodowawcza dts ograniczona jest do przewidywalnej, występującej typowo szkody.

g) Dts ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa, o ile ona lub jej przedstawiciele i reprezentanci w sposób zawiniony złamali istotne obowiązki umowy; w takich przypadkach odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do przewidywalnej, występującej typowo szkody.

h) W pozostałych przypadkach, tzn. nieznacznym niedbałym naruszeniu niekluczowych obowiązków umowy, dts nie odpowiada za szkody rzeczowe i majątkowe. W przypadku nieznacznie niedbałego naruszenia niekluczowych obowiązków umowy, dts nie ponosi odpowiedzialności również za szkody na życiu, ciele i zdrowiu.

i) Odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa pozostaje nienaruszona.       

16. Odpowiedzialność ogólnie

a) Dalej idąca odpowiedzialność za szkody, niż przewidziana w punkcie 15, jest wykluczona niezależnie od charakteru prawnego wysuniętego roszczenia. Dotyczy to w szczególności roszczeń za szkody spowodowane naruszeniem obowiązków, które nie mają związku z wadą/niedoborem lub z wadliwym świadczeniem oraz ze względu na opóźnienie w świadczeniu lub czyn zabroniony. Również takie roszczenia odszkodowawcze przedawniają się po roku, licząc od przewidzianego w prawie początku przedawnienia każdego z roszczeń. W przypadku gdy ustawowy okres przedawnienia jest krótszy lub przedawnienie upływa wcześniej, okres ustawowy przedawnienia zastępuje wskazany powyżej jednoroczny. Ustanowiony niniejszym jednoroczny okres przedawnienia nie ma zastosowania w przypadku uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia lub jeżeli roszczenie odszkodowawcze opiera się na celowym lub rażąco niedbałym działaniu dts lub jego przedstawicieli lub reprezentantów;  w takich przypadkach zastosowanie mają ustawowe okresy przedawnienia.

b) Przepisy prawa odnośnie roszczeń odszkodowawczych za szkody powstałe ze względu na niemożność wykonania umowy pozostają nienaruszone.

c) W przypadku, gdy odpowiedzialność odszkodowawcza dts jest wykluczona lub ograniczona, ma to również zastosowanie w odniesieniu do osobistej odpowiedzialności pracowników, współpracowników, przedstawicieli i reprezentantów dts.

17. Pozyskiwanie informacji; Obowiązek klienta informowania o zmianach formy prawnej itd.

a) Dts jest uprawniona do pozyskiwania wiadomości w biurach informacji kredytowych i wskazanych dts instytucjach kredytowych. W przypadku zaległości płatniczych, wszelkie informacje dotyczące klienta a znane kredytodawcy w ramach niniejszej współpracy mogą być przekazywane - przede wszystkim w zakresie ochrony uzasadnionych interesów wierzycieli - wspólnym grupom ochrony wierzycieli, takim jak np. ewidencja kredytowa, instytucje windykacyjne.

b) Klient dts zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania dts na piśmie o zmianie właściciela jego firmy, odejściu lub przystąpieniu udziałowców/wspólników, zmianie osób zarządzających, zmianie formy prawnej jego przedsiębiorstwa, zmianie adresu i danych telekomunikacyjnych i/lub przekazaniu przedsiębiorstwa (przy jednoczesnym wskazaniu przyszłej dostępności właściciela i osoby zarządzającej).

18. Zabezpieczenia

Jeżeli strony uzgodniły wniesienie kaucji przez klienta dts, należy wpłacić ww. w terminie 5 dni roboczych od podpisania przez klienta dts wniosku na wskazane przez dts konto.

Jeżeli wniesienie kaucji nie zostanie ustalone, dts może mimo to zażądać dla wszystkich roszczeń wynikających z warunków współpracy ustanowienia zabezpieczeń, które odpowiednio zabezpieczą jej ryzyko, biorąc w szczególności pod uwagę (I) wysokość limitu kredytowego przyznanego klientowi dts, (II) ilość przekazanych kart paliwowych dts, (III) branżę, w której działa klient dts, (IV) otrzymane o nim informacje oraz (V) inny pomiary oceny ryzyka.

Dts może na podstawie powyższych kryteriów zażądać podwyższenia wcześniej ustalonego zabezpieczenia. Dts może żądać podwyższenia zabezpieczenia, w szczególności gdy pojawią się lub ujawnione zostaną okoliczności, które uprawniają do zmiany oceny ryzyka, a w szczególności (I) klientowi dts przyznany zostanie wyższy limit kredytowy, (II) klient dts przekroczył przyznany limit kredytowy, (III) dochodzi do wstrzymania polecenia zapłaty lub faktury nie są zapłacone  w terminie na nich wskazanym, chyba że, klient dts nie jest za to odpowiedzialny, (IV) sytuacja gospodarcza klienta dts zmieniła się lub gdy istnieje ryzyko, że zmieni się na gorsze, w szczególności gdy otrzymywane o nim informacje kredytowe pogorszą się w znacznym stopniu.

Na złożenie dodatkowego zabezpieczenia lub podwyższenia już istniejącego, dts wyznaczy klientowi dts odpowiednio dopasowany termin. Do momentu wniesienia kaucji lub jej zwiększenia dts może odmówić klientowi dts całkowitego lub częściowego świadczenia usług. Jeżeli nie ustalono inaczej kaucja powinna zostać wniesiona gotówką. Jeżeli zabezpieczeniem mają być poręczenia lub gwarancje bankowe, dts zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy warunki gwarancji bankowej są akceptowalne. W przypadku, gdy nie zostaną one zaakceptowane przez dts (w szczególności, gdy nie są abstrakcyjne, nie ustalono austriackiej właściwości sądu lub bank-wystawca nie ma siedziby w Austrii lub w Niemczech) klient dts zobowiązany jest wnieść ustaloną lub wymaganą kaucję.

Klient zobowiązany jest do utrzymania kaucji w trakcie trwania umowy. dts jest uprawniony, jednakże nie zobowiązany do pobrania z kaucji zapłaty swoich roszczeń (również roszczeń odszkodowawczych lub kosztów egzekucji). Kaucję, ewentualnie jej część po odjęciu uprawnionych roszczeń dts, należy zwrócić klientowi dts w terminie ośmiu tygodni po zakończeniu umowy i pełnej spłacie roszczeń dts. Jeżeli istniałoby ryzyko podważenia płatności wobec dts, dts ma prawo odmówić zwrotu kaucji do momentu ustania ryzyka podważenia.

19. Prawo klienta dts do wypowiedzenia umowy

Klient dts może w każdym momencie wypowiedzieć współpracę z zachowaniem indywidualnie określonego okresu wypowiedzenia, a w przypadku braku indywidualnych ustaleń w tym zakresie również bez zachowania okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia karty dts nie mogą być nadal używane.

20. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszych ogólnych warunków współpracy okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych.

21. Wybór prawa

Zastosowanie ma prawo austriackie. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) jak i inne międzypaństwowe porozumienia, nie mają zastosowania, nawet po ich przejęciu w prawie austriackim. Dts ma prawo w przypadku sporu sądowego wybrać jako podstawę prawo kraju pochodzenia klienta dts.

22. Jurysdykcja

Sądem właściwym terytorialnie we wszystkich sporach sądowych wynikających z niniejszej współpracy – również po jej ustaniu – jest Salzburg (Austria), o ile klient jest przedsiębiorcą lub osobą prawną prawa publicznego lub funduszem publicznoprawnym. Niniejszą właściwość miejscową sądu ustanawia się jako wyłączną dla wszelkich skarg i pozwów przeciw dts.

23. Ważność i wykładnia w przypadku klientów zagranicznych

We współpracy z klientami zagranicznymi zastosowanie mają również niniejsze zredagowane po niemiecku ogólne warunki współpracy. Ich tłumaczenie, przesłane zagranicznemu klientowi w jego języku ojczystym lub w języku angielskim ma służyć jedynie lepszemu ich zrozumieniu przez klienta. W przypadku sporu wykładnią pozostaje tekst niemiecki.

dts Trading GmbH & Co.KG
A 5020 Salzburg, Gnigler Str. 52
Tel.: + 43 (0) 662 88 05 45 – 0
Fax: +43 (0) 662 88 05 45 – 15
e-mail: 
UID: ATU ATU67317405
Nr rejestru handlowego: FN373700i
Sąd rejestrowy: Sąd Krajowy Salzburg