Mümkün olan en iyi servisi sağlamak için, üçüncü kurumların çerezlerini/cookielerini kullanmaktayız. İnternet sitesinin devam eden kullanımı ile, bizim veri koruma bildirsini onaylamış oluyorsunuz.

Genel İş ve Teslimat Koşulları

dts Trading GmbH & Co.KG ın Genel İş ve Teslimat Koşulları

1. Genel İş Koşullarının Geçerlilik Alanı

a) Genel olarak Geçerlilik Alanı

Daha sonradan sipariş edilmiş olanlar dahil olmak üzere, dts tank kartının kullanılması hususunda, ayrıca Gnigler Str. 52, 5020 Salzburg adresinde yerleşik dts Trading GmbH & Co.KG (bundan böyle dts olarak anılacaktır) ile dts müşterisi arasındaki iş ilişkisinin kapsamlı bir şekilde düzenlenmesi hususunda aşağıda yer alan Genel İş Koşullarının ilgili geçerli versiyonu geçerlidir. Dts müşterisinin aksi yöndeki veya farklı koşulları kabul edilmez. İş ilişkisi sona erdikten sonra da, aşağıdaki Genel İş Koşulları, iş ilişkisinin işlemleri bütünüyle tamamlanıncaya kadar, geçerli olmaya devam eder. İşbu versiyon, Genel İş Koşullarının tüm eski versiyonlarının yerine geçerlidir.

b) Değişiklikler

Bu koşullarda meydana gelen değişiklikler hakkında dts, dts müşterisini, değiştirilen koşullar münferiden ya da koşulların yeni metni toplamda gönderilmek ya da sair şekilde bildirilmek zorunda olmadan, yazılı olarak haberdar eder; meydana gelen değişiklik hususunda, bir değişikliğin meydana gelmiş olduğu şeklinde, haberdar edilmesi yeterlidir. Yazılı olarak haberdar etme işlemi, fatura üzerinde de yapılabilir. Dts müşterisi değişikliğin ilan edilmesini müteakiben bir ay içerisinde yazılı itirazda bulunmazsa, değişikliği kabul etmiş sayılır; dts, değişiklik bildirisinde bu hususa dikkat çekecektir.

2. İş İlişkisinin hukuken geçerli olarak başlaması

Dts ile dts müşterisi arasındaki iş ilişkisi, başvuru sahibinin işbu Genel İş Koşullarına ekli olan dts tank kartı başvurusunu göndermesi üzerine dts’nin, bununla başvuruyu kabul etmiş sayıldığı bir teyit yazısını ve bir veya daha fazla dts kartını dts müşterisine gönderdiğinde başlar. Söz konusu teyit yazısında dts, dts müşterisi için belirli bir kredi limiti ve belirli bir ödeme tarihi tayin eder. Öngörülen kredi limiti ile kredi limiti için belirlenen ödeme tarihi sözleşmenin bir parçasıdır.

3. Tank Kartının Kullanım Amacı

a) Yurtiçinde ve Yurtdışında Kullanım

dts tank kartı dts müşterisine, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan  dts benzin istasyonlarında ve sözleşme ile dts’ye bağlı olan dts partner benzin istasyonlarında (bundan böyle partner olarak anılacaktır) ve dts hizmet partnerlerinde (bundan böyle hizmet partneri olarak anılacaktır) sadece ticari ve araca yönelik amaçlar için nakit para kullanmadan ve duruma göre nakit para ile ödeme yaparak yakıt alma ve hizmetlerden yararlanma hakkı verir.

b) Teslimatlar ve hizmetler dts adına ve hesabına gerçekleştirilir.

4. Benzin İstasyonlarının Kullanılması

Dts ve partner benzin istasyonları, kart sahipleri ve bunlarla bağlantı halinde olan sair üçüncü kişiler tarafından, söz konusu olabilecek riskler kendilerine ait olmak üzere kullanılır. Bunun hukuken yasal olduğu ölçüde, dts Trading GmbH & Co.KG veya onun organları bu hususta herhangi bir sorumluluk üstlenmez; bu koşul hakkında bu noktada bilgi edinilmiş ve karşılıklı olarak anlaşılmış sayılır. dts müşterisi, benzin istasyonlarında sergilenmesi gereken davranışlar hakkında bilgilendirilmiş olduğunu teyit eder.

5. Benzin İstasyonlarındaki Emniyet Talimatları

Dts müşterisi benzin istasyonunda aşağıda belirtilen emniyet talimatlarına uymak zorundadır:

  • Sigara içilmesi ve açık alev ile işlem yapılması yasaktır.
  • Motor ve kalorifer yakıt alma işlemi esnasında kapatılmalıdır.
  • Dökülen mineral yağı her halükarda bunun için hazır bulundurulan yağ bağlama maddesi ile örtülmelidir!
  • Tank kartı teslimatı esnasında verilen bütün talimatlara uyulmak zorundadır.

6. Satın Alma Serbestisi; dts’nin teslimat serbestisi ve yükümlülükleri

a) Müşterinin satın alma serbestisi

dts müşterisi için, dts teslimatlarından ve hizmetlerinden yararlanma yükümlülüğü ve belirli miktarları satın alma yükümlülüğü söz konusu değildir.

b) dts’nin ve onun partnerlerinin teslimat serbestisi

Tam tersine dts’nin ve/veya onun partner benzin istasyonlarının teslimat yükümlülüğü söz konusu değildir. Özellikle dts benzin istasyonlarında veya dts partner benzin istasyonu ağında ya da hizmet partnerlerinde sağlama/tedarik zorluklarının yaşanması, teknik sorunların veya değişikliklerin meydana gelmesi halinde, dts’ye karşı herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

7. dts’nin sorumluluğu

a) İşbu Genel İş Koşulları tarafından düzenlenen iş ilişkisi içerisinde dts esas olarak sadece Madde 15 ve 16 hükümleri doğrultusunda kusurlar, diğer bir ifade ile kasıt ve ihmal (onun ifa yardımcılarının kusuru ve ihmali dahil) için sorumluluk üstlenir.

b) İşbu Genel İş Koşullarında belirtilen hizmet tariflerinden hiçbir tanesi, dts tarafından üstlenilen bir garanti olarak anlaşılamaz; dts herhangi başka bir garanti de üstlenmez. Dts bu iş ilişkisinin kendisi çerçevesinde de kendisine ait bir tedarik riski üstlenmez.

8. dts Tank Kartının Bağlanmışlığı ve Kullanım Hakkı

a) dts Tank Kartı

dts tank kartı (öncesinde ve bundan böyle çoğu zaman ‘dts tank kartı’ olarak anılmıştır/anılacaktır) müşteriye ait olan ve dts’ye bildirilmiş bulunan tek bir motorlu araca bağlıdır ki buna bir yarı römork ile bir römork dahildir. Hak sahibi olan motorlu aracın kendisine tahsis edilen bir dts – numarası bulunur.

b) PIN – Kodu

dts müşterisine şahsi bir kimlik numarası (PIN – kodu) verilmesi halinde, bu kimlik numarası gizli tutulmak zorundadır ve sadece hak sahibi olan üçüncü kişilere verilebilir.

c) dts tank kartının suiistimal edilmesi

dts tank kartının yetkisiz şekilde kullanılması, dolandırma veya kredi kartı suiistimali suçuyla hapis cezası veya para cezası ile cezalandırılabilir. 

9. dts tank kartının kullanılması

a) dts tank kartının teslim edilmesi

Bu Dieseltankstelle – tank kartı (bundan böyle dts tank kartı olarak anılacaktır) 5020 Salzburg, Gnigler Straße 20 adresinde yerleşik dts Trading GmbH + Co KG tarafından verilir ve yönetilir. Tank kartı dts’nin mülkiyetinde kalır.

b) Tank kartının düzenlenmesi

dts, tank kartının düzenlenmesini herhangi bir neden belirtmeksizin reddedebilir.

c) dts tank kartının kontrol edilmesi

dts benzin istasyonu ve/veya partner benzin istasyonları, dts tank kartı sahibinin kullanım hakkını kontrol edebilirler; ibraz edilen dts tank kartı yetkisi olarak kullanılıyor ise, son geçerlilik tarihi geçmiş ise veya bloke edilmiş ise teslimat ve hizmeti reddedebilirler ve dts tank kartına el koyabilirler.

d) İrsaliye ve Makbuz kontrolü

Yakıt alırken bir tank makbuzu düzenlenir. Makbuz, üzerinde yer alan ve alınan teslimatların tür ve miktarına yönelik olarak verilen bilgilerin doğruluğu hususunda kontrol edilmelidir.

e) Makbuzsuz kullanım; hizmetin kart ibraz edilmeden kullanımı

Belirli, tamamen veya kısmen otomasyonu sağlanmış dts benzin istasyonlarında ve/veya partner benzin istasyonlarında teknik nedenlerden dolayı borçlandırma makbuzu/irsaliye düzenlenmez. Bu tür hallerde tank kartının kullanımı, kart terminalinin veya öngörülen sair teknik donanımların usulüne uygun olarak kullanılması suretiyle gerçekleştirilir. Diğer belirli, tamamen veya kısmen otomasyonu sağlanmış dts partnerlerinde ve hizmet partnerlerinde, örneğin geçiş ücretli yollarda, dts’nin veya onun partnerinin hizmetinden, kart ibrazı yerine, öngörülen teknik donanımın (örn. Go – Box) usulüne uygun bir şekilde kullanılması suretiyle yararlanılır. 

f) İrsaliyeli Yakıt Alma (faks talimatı)

Müşteri (müşterinin ifa yardımcısı) bir dts tank kartına sahip değil ise, müşteri, dts’nin merkezine telefonla ya da faks yoluyla, ifa yardımcısına yakıt alma izninin verilmesi için talimat verebilir. Faturalandırma işlemi dts tank kartındaki gibi gerçekleştirilir.

10. dts tank kartının kaybedilmesi ve dts müşterisinin sorumluluğu

a) Hırsızlık, zayi veya sair şekilde kayıp

dts tank kartının çalınması, zayi olması veya sair bir şekilde kaybolması durumunda, bu husus, kaybolma nedenleri de belirtilmek suretiyle derhal dts’ye bildirilecektir. Emniyette yapılan bir hırsızlık ihbarı dts’ye iletilecektir. Dts müşterisinin bir ifa yardımcısının kartı kaybolursa, talep üzerine bu ifa yardımcısı belirtilecektir.

b) Sorumluluk

dts tank kartının sözleşmeye aykırı olarak kullanılmasının veya suiistimal edilmesinin sorumluluğu dts müşterisine aittir.

Dts müşterisi, kartın sözleşmeye aykırı olarak kullanılmasına veya kartın suiistimal edilmesine karşı kendisinden beklenebilir önlemleri özellikle dts tank kartının sözleşmeye aykırı olarak kullanımı veya suiistimal edilerek kullanımı,

ba) PIN – kodunun dts tank kartı üzerine yazılması ya da sair bir şekilde doğrudan onunla birleştirilmesi veya onunla birlikte saklanması,

bb) dts tank kartının itina ile saklanmaması,

bc) hırsızlık veya kayıp ihbarının bunun fark edilmesinin hemen ardından dts’ye iletilmemesi,

bd) dts tank kartının yetkisiz olarak üçüncü kişilere veya alt şirketlere verilmesi suretiyle kolaylaştırılmış veya olanaklı hale getirilmiş ise, almamış sayılır.

dts müşterisi, dts tank kartını kullanımlarına bıraktığı kişilerin itina yükümlülüğü ihlallerinden sorumludur.

11. Fiyatlar, Ücretler, Ödeme Yükümlülüğü, Faturalandırma ve Fatura Kontrolü

a) Mal ve hizmet fiyatları

dts verilen hizmetler için esas olarak yerinde görülen ya da vergiye tabi olan veya bilinen fiyatlar üzerinden faturalandırma yapar. Ancak dts yakıt fiyatlarını, kendisine maden yağı sektörü tarafından bildirilen ve faturalandırılan güncel liste, bölge veya sütun fiyatları üzerinden faturalandırır. Ancak bunlar münferit durumda bazı ülkelerde benzin istasyonunda yerinde ödeme (ister nakit olarak ister gayri nakdi olarak) için belirtilen sütun fiyatlarından (pompa fiyatlarından) farklı olabilir. Bu durumda dts tarafından hesaplanan fiyat, müşteriye Madde 9’a uygun olarak verilen ve teknik nedenlerden dolayı sadece benzin istasyonunda belirtilen fiyatları içerebilen borçlandırma makbuzundan (tank makbuzundan) da farklı olur.

b) Ücretler

ab) dts müşterisi tarafından dts tank kartının Madde 8’e uygun olarak kullanılması suretiyle alınan, dts adına ve hesabına gerçekleştirilen mal ve hizmetler için dts, fıkra a)’da belirtilen mal ve hizmet fiyatlarının yanı sıra yüzde olarak hesaplanan zamlar veya sabit ücretler şeklinde ilave uygun ücretler tahakkuk ettirebilir. 

bb) dts tank kartının kullanıma sunulmasından dolayı dts bir kereye mahsus olmak üzere ve/veya düzenli olarak bir ücret (kart kullanım ücreti) tahakkuk ettirebilir. Bu ücret, dts müşterisine gönderilen özel bir bildiri ile gelecekte geçerli olmak üzere tespit edilir. 

bc) dts tank kartının sınır ötesinde kullanımı ve/veya kart ilişkisi ile bağlantılı olarak yurtiçinde veya yurtdışında verilen sair hizmetler için dts özel ücretler tahakkuk ettirebilir. 

bd) dts müşterisinin yükümlülüklerini usulüne uygun olarak yerine getirmemesinden dolayı dts nezdinde oluşan bütün giderler için dts yine aynı şekilde uygun ücretler tayin edebilir (örn. kartın kaybedilmesi veya bloke edilmesi, ihtarlar veya borç kaydı iadeleri).

be) dts müşterisinin yaptığı yurtdışı havalelerinden/eft’lerinden veya dts müşterisi tarafından bozdurulan çeklerden dolayı dts nezdinde oluşan banka ücretleri veya sair masraflar için dts, dts müşterisinden, dts’ye faturalandırılan ücretleri veya dts nezdinde oluşan sair masrafları iade etmesini, bunlar ücret olarak Servis – zamları ve ücretleri için hazırlanan güncel dts      listesinde belirtilmemiş ise de talep edebilir.

c) Uyarlama işlemine yönelik ihtiyat kaydı

dts, hizmet zam ve ücretlerini gönlünce takdir ederek değiştirme ve şimdiye kadar ücrete tabi olmayan, müşterinin emriyle veya onun muhtemel menfaatleri için verilen hizmetler ve /veya giderler için hizmet zamlarını veya ücretlerini yeni yürürlüğe koyma ve tespit etme hakkına sahiptir.

d) dts müşterisinin ödeme yapma yükümlülüğü

dts müşterisi, dts’ye, dts kartının Madde 9’a uygun olarak yetkili bir şekilde kullanılmasından dolayı meydana gelen veya satın alınan – fıkra a)’da belirtilen fiyatlar ile fıkra b)’de belirtilen ücretlerden oluşan - bütün alacaklarını, ödemekle yükümlüdür. Bu hüküm, temel teşkil ettirilen mal ve hizmetlerin tank ve/veya borçlandırma makbuzunda belirtilmiş olup olmadığına ya da alacağın sair bir şekilde, dts tank kartının yetkili olarak kullanılmasından dolayı veya hizmetten Madde 9’a uygun olarak kart ibraz edilmeden yararlanılmasından dolayı oluşup oluşmadığına bakılmaksızın geçerlidir. Bu hüküm, dts müşterisinin veya onun ifa yardımcısının dts tank kartını özel amaçları için kullanmış olması veya sözleşmeye aykırı olarak kullanmış olması halinde de geçerlidir.

e) Takas ve Mahsup ile Alıkoyma

dts müşterisi kendi olası alacaklarını dts’nin alacakları ile ancak, kendi karşı alacağı ihtilafsız ise ya da kesinleşmiş bir ilam ile tespit edilmiş ise, takas ve mahsup işlemi yapabilir.

f) Faturalandırma

dts mal ve hizmetleri sürekli olarak veya dönemler halinde faturalandırır. İrsaliyenin / borçlandırma makbuzunun hangi para birimi üzerinden düzenlenmiş olduğuna veya – özellikle makbuzsuz kullanım durumunda – mal ve hizmetin hangi para biriminde sunulmuş ve alınmış olduğuna bakılmaksızın, dts bundan dolayı oluşan alacağını Euro cinsinden faturalandırır.

Dövize çevirme işlemi, hesaplama gününde geçerli olan Euro kur kayıtlarına veya – bunun mümkün olmaması halinde – serbest piyasadaki kayıtlara göre yapılır. Euro dışındaki para birimlerinden veya para birimlerine çevirme işlemi yapılacak ise, dts, işlem tarihi ile fatura tahakkuk tarihi arasındaki kur değişiklik risklerini dengelemek için, bir kur zammı tahakkuk ettirme hakkına sahiptir.

g) Faturanın kontrol edilmesi ve bakiyenin tespit edilmesi

dts müşterisi dts faturalarını doğrulukları yönünden derhal kontrol etmek ve itirazlarını derhal, ancak en geç fatura tarihini müteakiben 1 ay içerisinde yazılı olarak dts’ye ihbar etmek zorundadır.

Fatura tarihini müteakiben 1 aylık sürenin sona ermesinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez ve fatura bakiyesi kabul edilmiş sayılır. Ancak, dts müşterisinin bir kusuru olmadan fatura kontrolünün imkansız olduğu hallerde bu hüküm geçerli değildir.

h) Fatura reklamasyonu

dts müşterisi, kendisine faturalandırılan bir malın veya hizmetin, kullanma hakkına sahip bir kişiye verilmemiş olduğunu ve/veya borçlandırma makbuzunun/irsaliyenin dts müşterisi veya onun ifa yardımcıları dışında başka kişilerce, kullanım hükümleri ihlal edilmek suretiyle, düzenlenmiş olduğunu ileri sürmek istiyorsa, bu durumu derhal, ancak en geç fatura tarihini müteakiben 1 ay içerisinde, faturada itiraz edilen bütün bilgileri, özellikle tutarı, fatura pozisyonlarını ve itirazının eksiksiz nedenlerini belirtmek suretiyle, dts’ye yazılı olarak veya      faks yoluyla ihbar etmek ve olası kanıtları derhal iletmek zorundadır. Ödeme yükümlülüğü ve tarihi bu tür bir ihbar nedeniyle ortadan kalkmaz.

i) İtirazın kontrol edilmesi

dts, basiretli bir tacirin göstereceği itina ile ve dts müşterisi ile ilgili dts partneri tarafından kendisine bildirilen bilgilere dayanarak ödeme yükümlülüğünü kontrol eder.

Geçici olarak talep edilmemiş olan bir alacak, dts müşterisinin bir alacak dekontu alma hakkının bulunmadığının tespit edildiği anda ifa edilmelidir. Geçici olarak talep edilmemiş olan alacak, şayet itirazın haksız olduğu ortaya çıkmış ise, dts müşterisi tarafından asıl tahakkuk tarihinden itibaren Madde 12 a)’da düzenlenen tahakkuk faizi ile faizlendirilir. Temerrüde düşülmesi durumunda Madde 13 c)’ye uygun olarak daha yüksek bir temerrüt faizinin talep edilmesi hakkı bu hükümden etkilenmez.

j) Borç kaydı yöntemi

dts, seçimi kendisine ait olmak üzere, bütün hizmet ücretlerini borç kaydı veya banka yoluyla tahsil yetkisi yoluyla tahsil etme yetkisine sahiptir. Dts müşterisi talep üzerine, borç kaydı ile tahsil emri veya banka yoluyla tahsil yetkisi vermekle yükümlüdür.

k) Banka bilgilerinin değişmesi

dts müşterisi, banka bilgilerinde meydana gelen her değişikliği derhal yazılı olarak veya faks yoluyla dts’ye bildirmek zorundadır.

12. Tahakkuk faizi; ödeme tarihinin geçirilmesi suretiyle temerrüde düşme

a) Dts borçlandırma gününde veya bir sonraki banka iş gününde Euribor üzerinden % 5, ancak en fazla yıllık % 9 tahakkuk faizi tahakkuk ettirir.

b) dts müşterisi, dts tank kartı başvurusunun kabulünde tanınan ve sözleşmenin bir parçası haline gelen ödeme tarihini ve bununla aynı olan – ek olarak faturada belirtilen – ödeme gününü aşarsa, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın temerrüde düşmüş olur.

13. Temerrüde düşme sonuçları; temerrüt faizi

a) dts müşterisi bir (birinci) faturanın ödemesinde temerrüde düşerse, başka faturaların tüm imtiyazları ve ödeme tarihleri, bunların zaten ulaşmış olup olmadığına veya daha sonra ulaşacak olup olmadığına bakılmaksızın, geçersiz olur. Bu tür ödenmemiş faturalar, üzerinde belirtilmiş olan ve daha sonra tahakkuk edecek olan tarihe bakılmaksızın, derhal net yerine brüt olarak ödenmek zorundadır. Bu tür bir faturaya ait ödeme, bu faturanın müşteriye ulaşmasını ve birinci fatura ile ilgili olarak bir temerrüdün oluşmasını (duruma göre bu olaylardan hangisi daha sonra meydana geldiyse) müteakiben üç gün içerisinde dts’ye ulaşmaz ise, dts müşterisi bu diğer ödenmemiş faturanın ödemesi ile de temerrüde düşmüş olur.

b) dts müşterisi, dts nezdinde temerrütten dolayı oluşan zarar ve ziyanı, özellikle avukatların görevlendirilmesinden dolayı oluşan masrafları tazmin etmek zorundadır.

c) dts faturanın düzenlendiği tarihte, bunun mümkün olmaması halinde, bir sonraki banka iş gününde, Euribor üzerinden % 8 temerrüt faizi tahakkuk ettirir. Başka zarar ve ziyanı talep hakkı mevcuttur.

d) Borçlu birden fazla faturanın ödenmesinde temerrüde düşmüş durumda ve kendisi tarafından yapılan bir ödeme bütün borçların kapatılması için yeterli değil ise, borçlar (faturalar) tarih sırasına göre ödenir. Özellikle, münferit borçlar için icra ilamı çıkartılmış ise, ilk önce icra ilamı bulunmayan borçlar ödenir. Borçlu ana borcun dışında faiz ve masraflar da ödemek zorunda ise, borcun tamamının kapatılması için yeterli olmayan bir ödemeden ilk önce masraflar, sonra faizler ve en son ana borç düşülür. Dts müşterisinin olası tek yönlü diğer geri ödeme hükümleri dikkate alınmaz.

14. Dts tarafından kullanma yasağı konulması, kartın bloke edilmesi ve dts’nin fesih hakkı

a) dts tarafından kullanma yasağı konulması, kartın bloke edilmesi ve iş ilişkisinin dts tarafından bir  

     ihbar süresine uyulmak suretiyle feshedilmesi

dts – herhangi bir neden belirtmeden de – her zaman için uygun bir ihbar süresiyle ve dts müşterisinin haklı menfaatlerini göz önünde bulundurarak dts tank kartının (kartlarının) kullanılmasını yasaklayabilir, dts tank kartını (kartlarını) hizmet partnerlerinde bloke edebilir ve/veya dts müşterisi ile olan iş ilişkisini sona erdirebilir (feshedebilir).

b) Önemli bir nedenden dolayı dts tarafından kullanımın yasaklanması, kartın bloke edilmesi ve iş

     ilişkisinin feshedilmesi

Münferit veya bütün dts tank kartlarının kullanılmaya devam edilmesinin ve/veya iş ilişkisinin sürdürülmesinin, dts müşterisinin haklı menfaatleri uygun bir şekilde dikkate alındığında da, dts’den beklenemeyecek olması ile sonuçlanan önemli bir neden söz konusu olduğunda, dts ihbarsız derhal geçerli olmak üzere de veya gönlünce taktir edeceği kısa bir süre sonra dts tank kartının (kartlarının kullanılmasını yasaklayabilir, dts tank kartını (kartlarını) dts hizmet partnerlerinde bloke edebilir ve/veya dts müşterisi ile olan iş ilişkisini olağanüstü sona erdirebilir (feshedebilir). Bu tür önemli bir neden, özellikle

ba) dts müşterisi, dts’nin iş ilişkisini başlatma kararı için büyük önem taşıyan, varlık durumu hakkında doğru olmayan bilgiler verdiyse söz konusudur. 

bb)dts müşterisi, Madde 18’de düzenlenen veya sair bir anlaşma nedeniyle söz konusu olan teminat verme veya verilen teminatı yükseltme yükümlülüğünü dts tarafından belirlenen uygun bir süre içerisinde yerine getirmez ise söz konusudur.

bc) borç kaydı protestosu yapılırsa veya sair tahakkuk etmiş olan faturalar ödenmez ise söz konusudur; ancak bunun sorumluluğu dts müşterisine ait değil ise, bu hüküm geçerli olmaz.

bd) banka yoluyla tahsil yetkisi veya borç kaydı emri iptal edilirse söz konusudur.

be) dts müşterisinin mal varlıklarına yönelik bir iflas davasının açılması başvurusunda bulunulursa söz konusudur.

bf) dts müşterisinin varlık durumunda önemsiz sayılmayan ölçüde bir kötüleşme meydana gelirse veya meydana gelme riski bulunuyorsa, özellikle kendisi hakkında toplanan bilgiler önemsiz sayılmayan ölçüde kötüleşirse ve bundan dolayı dts’ye karşı borçların ödenmesi tehlikeye düşerse söz konusudur.

bg) bir dts tank kartı yetkisiz olarak üçüncü kişilere verilirse söz konusudur.

bh) dts tank kartının (kartlarının) sözleşmeye aykırı olarak kullanıldığına dair haklı bir şüphe oluştuğunda söz konusudur.

c) Hizmet partnerlerinin haberdar edilmesi

dts, partnerlerine veya hizmet partnerlerine dts tank kartının (kartlarının) bloke edildiğini ve/veya iş ilişkisinin sona erdirildiğini elektronik bilgi işlem yoluyla, blokaj listelerini göndermek suretiyle veya başka bir şekilde bildirme yetkisine sahiptir.

d) Belirli hallerde genel kullanım yasağı

dts müşterisinin ve onun personelinin dts tank kartını (kartlarını) kullanmaya devam etmesi genel olarak, diğer bir ifade ile özel bir bildiri yapılmaksızın da,

da) mal varlıklarına yönelik bir iflas davasının başlatılması için başvuruda bulunulursa,

db) varlık durumları hakkında yemin yerine kaim teyitte bulunma yükümlülüğü bulunuyor ise,

dc) dts tarafından düzenlenen faturaların tahakkuk tarihinde ödenemeyeceğini fark edebiliyor ise,

dd) iş ilişkisi feshedilmiş ve olası bir fesih ihbar süresi sona ermiş ise, yasaktır.

15. Garanti

Dts adına ve hesabına yapılan özel teslimat durumlarında, dts kusursuzluk için sadece aşağıdaki hükümler ölçüsünde sorumluluk üstlenir; bu hükümler, başka bir eşya veya öngörülenden az bir miktar teslim (ifa) edildiğinde de veya hizmet borçlu olunduğu gibi yerine getirilmediğinde de geçerlidir:

a) dts müşterisinin belirtilen garanti hakları ile hizmet aksaklığından doğan hakları hususunda, dts müşterisinin kendisine teslim edilen malları, bunun usulüne uygun iş ve ticaret işlemlerinde alışılmış olması halinde, kendisine ulaşmasının hemen ardından incelemesi ve bir kusurun tespit edilmesi halinde, bunu dts’ye veya onun partnerine derhal yazılı olarak veya faks yoluyla ihbar etmesi koşulu aranmaktadır. Malın alınmasını müteakiben 14 gün içerisinde, ya da kusurun inceleme esnasında fark edilir olmaması halinde, kusurun fark edilmesini müteakiben 5 gün içerisinde ayıp ihbarı yazılı olarak veya faks yoluyla dts’ye veya onun partnerine ulaşmaz ise, mal onaylanmış sayılır.

b) Teslim edilen malın, borçlandırma makbuzunda/irsaliyede yer alan isimden sektörde alışılmış şekilde farklılık arz etmesi halinde, bir kusur/ayıp söz konusu olmaz.  Buna dayandırılan tazminat hakları dahil olmak üzere ayıplardan doğan bütün haklar ve garanti hakları, anlaşmaya varılan kaliteden sadece önemsiz ölçüde bir sapma ya da kullanılabilirlikte sadece önemsiz ölçüde bir kısıtlılık hali olduğunda söz konusu olmaz; Ancak, dts, zorunlu olarak sorumluluk üstlenmek zorunda ise, bu kısıtlama geçerli değildir.

c) Haklı ayıp ihbarlarında dts müşterisi, haklarını, dts’nin desteği ile ilgili dts partnerine karşı talep etme hakkına sahiptir. Bu amaçla dts, kendisinin dts partnerine karşı sahip olduğu garanti haklarını şimdiden dts müşterisine devreder.

Ancak son cümledeki hüküm, dts müşterisinin haklarını dts partnerine karşı değil, dts’ye karşı talep etmesi halinde, geçerli değildir. Dts, ilgili dts partneri tarafından haklı ayıp ihbarları ile ilgili olarak dts müşterisini tatmin edici bir düzenleme yapılması hususunda bütün gücüyle çaba gösterecektir.

d) Bunun yanı sıra dts müşterisi yasal koşullar altında, ancak sadece aşağıdaki düzenlemeler ölçüsünde tazminat hakları da talep edebilir:

e) Dts, bir kusur eksikliği halinde (ki burada temsilcilerinin ve ifa yardımcılarının kusuru kendi kusuru ile eşittir) kusursuzluk ve hizmetin borçlu olunduğu şekilde sair ifası için sorumlu olmaz;

dts veya bir dts partneri tarafından dts adına istisnai olarak üstlenilmiş olan olası bir tedarik riski hiçbir surette verilen hizmetin kalitesine (kusursuz kalite) yönelik değildir. Kusur halinde dts aşağıdaki şekilde sorumlu olur:

f) Dts müşterisinin, dts’nin temsilcilerinin veya ifa yardımcılarının kastı veya ağır ihmali dahil olmak üzere kasta veya ağır ihmale dayalı olarak tazminat hakları talep etmesi halinde, dts yasal hükümlere göre sorumlu olur. Dts kasıtlı sözleşme ihlalinden dolayı kusurlu değil ise, tazminat sorumluluğu öngörülebilir, tipik olarak meydana gelen zarar ile sınırlıdır.

g) Dts veya onun temsilcileri veya ifa yardımcıları kusurlu bir şekilde önemli bir sözleşme yükümlülüğünü ihlal ederse, dts yasal hükümlere göre sorumlu olur; ancak bu hallerde tazminat sorumluluğu öngörülebilir, tipik olarak meydana gelen zarar ile sınırlıdır.

h) Diğer durumlarda, başka bir deyişle sözleşme açısından önemli olmayan yükümlülüklerin hafif ihmal ile ihlali halinde, dts, maddi zararlar ve varlıklarda meydana gelen zararlar için sorumlu olmaz. Sözleşme açısından önemli olmayan yükümlülüklerin hafif ihmal ile ihlal edilmesi halinde dts, hayati, bedensel ve sağlıksal yaralanmalardan sorumlu olmaz.

i) Yasal hükümler gereği söz konusu olan sorumluluklar bu hükümlerden etkilenmez.

16. Toplam sorumluluk

a) Madde 15’de öngörülenin ötesinde tazminata yönelik bir sorumluluk – talep edilen hakkın hukuksal yapısına bakılmaksızın – söz konusu olmaz. Bu hüküm özellikle, bir ayıba veya sair, borçlu olunduğu şekilde yerine getirilmeyen bir hizmete dayalı yükümlülük ihlalinden dolayı, hizmetin geciktirilmesinden dolayı ya da haksız fiilden doğan haklardan dolayı talep edilen tazminat hakları için geçerlidir. Bu tür tazminat hakları da, ilgili hakkın yasal zamanaşımı başlangıç tarihinden itibaren hesaplanmak üzere, bir yıl sonra zamanaşımına uğrar. Yasal zamanaşımı süresi daha kısa ise veya daha erken sona ererse, yasal olarak zamanaşımı için belirlenmiş dönem bu bir yılın yerine geçerli olur. Burada belirlenen bir yıllık zamanaşımı süresi hayati, bedensel ve sağlıksal yaralanma hallerinde ya da tazminat talep hakkı dts’nin veya onun temsilcilerinin veya ifa yardımcılarının kasıtlı hareketlerine veya ağır ihmaline dayanıyor ise, geçerli değildir; bu hallerde yasal zamanaşımı süreleri geçerlidir.

b) İmkansızlıktan dolayı tazminat talep hakları bu hükümlerden etkilenmez.

c) dts’ye karşı tazminat sorumluluğu hariç kılınmış veya sınırlandırılmış ise, bu, dts’nin memurlarının, işçilerinin, çalışanlarının,temsilcilerinin ve ifa yardımcılarının kişisel tazminat sorumluluğu hususunda da geçerlidir.

17. Bilgi alınması; Hukuksal şekil vs. değişikliklerinde müşterinin bildirim yükümlülüğü

a) dts, kredi bilgi kurumlarından ve dts’ye bildirilen kredi kurumlarından/bankalardan bilgi alma hakkına sahiptir. Ödemede temerrüde düşülmesi halinde, müşteri ile ilgili olan ve işbu iş ilişkisi çerçevesinde kredi veren tarafından öğrenilen bütün bilgiler – özellikle alacaklının korunmasına yönelik haklı menfaatlerin korunması amacıyla – müşterek kuruluşlara, imtiyazlı alacaklıları koruma birliklerine, örn. kredi kanıt veya tahsil kuruluşlarına, iletilebilir.

b) dts müşterisi, şirket sahibinin değişmesi (kendi şirketinin sahibinin değişmesi), ortakların      şirketten ayrılması veya şirkete katılması, genel müdürlerin şirketten ayrılması veya şirkette göreve başlaması, şirketinin hukuksal şeklinin değişmesi, ticari işletmesinin adresinin veya iletişim bilgilerinin ve/veya görevinin değişmesi halinde bu durumu, (şirket sahibinin/sahiplerinin ve genel müdürlerin yeni iletişim bilgilerini de belirtmek suretiyle)     dts’ye derhal yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

18. Teminat

a) Teminat gösterme

dts, iş bağlantısından doğan bütün alacakları/hakları için, özellikle dts müşterisine tanınan kredi limiti, kullanıma sunulan dts tank kartı sayısı, dts müşterisinin faaliyet gösterdiği sektör, kendisi hakkında alınan bilgiler ve sair risk değerlendirme ölçütleri dikkate alındığında söz konusu olan riskini uygun şekilde güvence altına alan teminatların gösterilmesini talep edebilir. Dts bu tür bir teminatın gösterilmesini, dts iş ilişkisi tesis edilirken ilk önce tamamen veya kısmen bundan feragat etmiş ise de talep edebilir.

b) Teminatların yükseltilmesi

dts, daha yüksek bir risk değerlendirmesini haklı kılan durumlar meydana geldiğinde veya öğrenildiğinde, özellikle

  • dts müşterisine daha yüksek bir kredi limiti tanındığında,
  • dts müşterisi kendisine tanınan kredi limitini aştığında,
  • dts müşterisinin bundan dolayı sorumlu olmadığı haller hariç olmak üzere, borç kaydı – protestoları söz konusu olursa ya da faturalar tahakkuk ettiğinde ödenmez ise,
  • dts müşterisinin ekonomik durumu olumsuz yönde değişir ise veya olumsuz yönde değişmesi tehlikesi söz konusu olursa, özellikle kendisi hakkında alınan bilgiler sadece önemsiz olmayan ölçüde kötüleşirse, veya
  • temel teşkil ettirilen değerlendirme ölçütlerine göre sair risklerde bir artış meydana gelirse,

gösterilen teminatların yükseltilmesini talep edebilir.

Bundan dolayı teminatların yükseltilmesini talep etme hakkı, dts’nin söz konusu koşulların öğrenilmesinin hemen ardından bu hakkını kullanmamasından dolayı ortadan kalkmaz.

c) Teminatların gösterilmesi veya yükseltilmesi için süre koyma

Fıkra a) Tümce 2’ye göre bir teminatın sonradan gösterilmesi veya Fıkra b)’ye göre bir teminatın yükseltilmesi için dts, dts müşterisine uygun bir süre (genelde 14 gün) verir.

d) Kefaletler ve Garantiler

dts, nakit kefaletlerin yerine – serbestçe seçimi kendisine ait olmak üzere – teminat olarak, kredi kurumlarının, bunlarda kefilin veya garantörün tevdi yoluyla muafiyetten feragat ettiği ve ilk talep üzerine ödeme yapmayı taahhüt ettiği koşulsuz, sınırsız kefaletlerini veya garantilerini de kabul eder.

19. dts müşterisinin fesih hakkı

Dts müşterisi iş ilişkisini her zaman bireysel olarak anlaşmaya varılan ihbar süresiyle, böyle bir bireysel anlaşmanın bulunmaması halinde herhangi bir ihbar süresine uymaksızın, feshedebilir. Fesih durumunda dts tank kartı (kartları) artık kullanılamaz.

20. Bölünebilirlik Maddesi

İşbu Genel İş Koşullarının bazı kısımlarının geçersiz olması halinde, diğer hükümlerin geçerliliği bundan dolayı olumsuz yönde etkilenmez.

21. Hukukun Seçimi

Avusturya hukuku geçerlidir. Uluslar arası satım sözleşmelerine ilişkin birleşmiş milletler anlaşması (CISG) ile olası sair devletlerarası anlaşmalar, bunlar Avusturya hukukuna dahil edildikten sonra da, uygulanmaz. Dts, hukuki ihtilaf halinde, müşterinin ülkesinde geçerli olan hukukun temel teşkil ettirilmesini seçme hakkına sahiptir.

22. Yetkili mahkeme yeri

Müşteri bir tüccar veya bir kamu hukuku tüzel kişisi veya kamu hukuku özel varlıkların bir tüzel kişisi ise, iş bağlantısından – iş bağlantısının sona ermesinden sonra da – doğan hukuki ihtilaflar için yetkili mahkeme yeri Salzburg’dur. Bu mahkeme yeri hususunda, dts’ye karşı söz konusu bütün davalarda münhasır olarak anlaşma sağlanmıştır.

23. Yabancı müşterilerde geçerlilik ve yorumlama

Yabancı müşterilerle tesis edilen iş ilişkileri için de aynı şekilde Alman dilinde düzenlenmiş olan işbu Genel İş Koşulları geçerlidir. Bu genel iş koşullarının, yabancı müşteriye gönderilen kendi diline tercümesi veya İngilizceye tercümesi sadece bu koşulların müşteri tarafından daha iyi anlaşılması amaçlıdır. Yorumlamada bir ihtilafın doğması halinde daima Almanca metin önceliklidir.

 

dts Trading GmbH & Co.KG

A 5020 Salzburg, Gnigler Str. 52

Tel.: + 43 (0) 662 88 05 45 – 0 Fax: +43 (0) 662 88 05 45 – 15 email:

UID: ATU ATU67317405
Firmenbuchnummer: FN373700i
Firmenbuchgericht: Landesgericht Salzburg